Co sygnalizują fale upałów z 2022 r.?

Według doniesień prasowych, w 2022 roku świat doświadcza rzadkich wysokich temperatur. Ciągłe ekstremalne gorące wysokie temperatury, spowodowały poważne susze, pożary i topnienie gór lodowych. Niektórzy eksperci stwierdzili, że zmiany klimatyczne sprawiają, że ekstremalne upały na całym świecie są coraz częstsze.

Od marca i kwietnia 2022 roku fale upałów ogarnęły dużą część Indii i Pakistanu. W znacznym stopniu dotknęły one dużą część północno-zachodnich Indii, a opady deszczu stanowiły zaledwie jedną czwartą do jednej trzeciej normy. W kilku miastach w całych Indiach wysokie temperatury przekraczały 42,8 °C, a w pewnym miejscu wzrosły do 45 °C.

W czerwcu-lipcu 2022 r. fale upałów zaczęły nawiedzać Europę, szczególnie dotknęły Europę Środkową, Południową i Zachodnią. W Portugalii temperatura w niektórych miejscach osiągnęła 47,0 °C. W Wielkiej Brytanii temperatura powierzchni w niektórych miejscach osiągnęła ponad 54 °C. Temperatury w Hiszpanii osiągnęły nawet 45,7 °C. Z powodu rzadko spotykanych wysokich temperatur w wielu krajach wybuchły dzikie pożary. Widząc, jak niebo zmienia się w czerwień podczas dzikich pożarów, niektórzy opisali to jako przerażające, jak scena przed końcem świata. Fale upałów zabiły już ponad 10 000 osób w całej Europie. Eksperci przewidywali, że fale upałów będą zdarzać się w Europie częściej z powodu zmian klimatycznych.

Ponadto globalna pandemia spowodowała dużą śmiertelność, a wirus po kilku mutacjach stał się bardziej zakaźny i nie wykazuje oznak zatrzymania; wybuch wojny ukraińsko-rosyjskiej również pochłonął życie wielu ludzi i spowodował gwałtowny wzrost cen energii i żywności, a ryzyko rozszerzenia się wojny jest w tej chwili poważne, co może doprowadzić do globalnych niepokojów; co gorsza, nasilają się również trzęsienia ziemi, powodzie, susze, klęski głodu, wybuchy wulkanów i inne katastrofy. W obliczu nieodpartych katastrof wielu ludzi znajduje się w stanie paniki, ponieważ nikt nie może zagwarantować, że nie zostaną pogrążeni w katastrofie. Dlatego też wiele osób zastanawia się: Co dokładnie zapowiadają te katastrofy? Jak możemy zyskać Bożą ochronę i przetrwać katastrofy?

1. Na co wskazuje spełnienie się proroctw?

Wszyscy wiemy, że te katastrofy nie wystąpiły przypadkowo i że nie były to tylko zjawiska naturalne; zamiast tego, ich wystąpienie wypełnia proroctwa o powrocie Pana, „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści(Ewangelia Marka 13:8). „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie(Ewangelia Mateusza 24:21). To wskazuje że nadszedł wiek ostateczny i że Pan Jezus już powrócił Dokładnie tak, jak mówią słowa Boga: „Nadeszły dni ostateczne i kraje na całym świecie ogarnęło wrzenie. Wszędzie wokół panuje polityczny chaos i zdarzają się przypadki głodu, zarazy, powodzie i susze. W świecie człowieka następuje katastrofa, a niebiosa również zesłały mu nieszczęście. Są to oznaki dni ostatecznych(Praktyka (2), w: Słowo, t. 1, Dzieło Boże i poznawanie Boga). „Mówiąc o dniach ostatecznych, odnosi się to do odrębnego wieku, co do którego Jezus powiedział, że na pewno doświadczycie katastrof, a także trzęsień ziemi, głodu i plag, co pokaże, że jest to nowy wiek i nie jest to już stary Wiek Łaski(Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Dzieło Boże i poznawanie Boga).

Słowa te mówią nam: Występowanie wszelkiego rodzaju katastrof jest znakiem dni ostatecznych. Pan Jezus już powrócił, kończąc Wiek Łaski i otwierając nowy wiek. Jednak ludzkość została tak głęboko skorumpowana. Nikt aktywnie nie szuka Boga ani Bożego wyglądu i dzieła, a wielu ludzi nadal odmawia szukania i badania, mimo że słyszy świadectwo, że Pan powrócił. Dlatego Bóg pozwala na wszelkiego rodzaju nieszczęścia, aby nas ostrzec i obudzić nasze zdrętwiałe serca. Chce, abyśmy wyraźnie zobaczyli, że proroctwa o powrocie Pana się wypełniły i że Pan już powrócił; On, poprzez nieszczęścia, zmusza nas do szybkiego poszukiwania Bożego pojawienia się i przyjęcia powrotu Pana. Tylko w ten sposób możemy mieć szansę na zbawienie przez Boga i otrzymać Bożą ochronę oraz przetrwać katastrofy.

2. Jak powitać powrót Pana

Skoro Pan już wrócił, to jak możemy Go powitać? W rzeczywistości Pan Jezus wskazał nam już drogę. Powiedział: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną(Objawienie Jana 3:20). „Lecz o północy rozległo się wołanie: »Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!«(Ewangelia Mateusza 25:6). „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną(Ewangelia Jana 10:27). Mówiąc nam, że w dniach ostatecznych, kiedy Pan powróci, zapuka do naszych drzwi i wypowie słowa aby odszukać swoje owce. Owce Boże, czyli mądre panny, będą aktywnie szukać i badać, gdy usłyszą świadectwo, o powrocie Pana. Gdy odkryją prawdę i rozpoznają głos Boga ze słów powracającego Pana, przyjmą je i będą posłuszne. Jest to przyjęcie powrotu Pana i uczestniczenie w uczcie z Panem. Tak jak mówią słowa Boże, „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa »Bóg jest prawdą, drogą i życiem«. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd! Pojawienia się Boga nie można pogodzić z pojęciami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może się pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany, gdy dokonuje swojego dzieła. Ponadto ma On własne cele i własne metody. Jakiekolwiek dzieło Bóg wykonuje, nie potrzebuje On omawiać go z człowiekiem czy szukać porady człowieka, a tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, które, co więcej, powinno być uznane przez każdego. Jeśli pragniecie być świadkami pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść Jego śladami, musicie najpierw odejść od swoich własnych pojęć. Nie wolno ci domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto, a tym bardziej nie powinieneś zamykać Go w swoich własnych ramach i ograniczać Go do swoich własnych pojęć. Zamiast tego powinniście wymagać od siebie zrozumienia, jak należy poszukiwać śladów Boga, jak powinniście przyjąć Jego pojawienie się i jak macie podporządkować się Jego nowemu dziełu: oto co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, przyjmować i być posłusznym(Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Dzieło Boże i poznawanie Boga). Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Jeśli chcemy nadążyć za śladami Boga i zobaczyć Jego pojawienie się, najważniejszą rzeczą jest słuchanie Bożego głosu i szukanie Bożych wypowiedzi i słów. Jeśli potrafimy rozpoznać Boży głos, to jest to zobaczenie Bożego pojawienia się i powitanie powrotu Pana. Dlatego, gdy słyszymy, że ktoś świadczy, że Pan powrócił, wypowiedział słowa i przeprowadził nowy etap pracy, nie możemy ślepo odrzucać, ale powinniśmy aktywnie szukać i badać oraz słuchać, czy jego słowa są głosem Boga. Gdy rozpoznamy głos Boga, musimy go przyjąć i być posłuszni. Tylko w ten sposób możemy powitać powrót Pana i zyskać możliwość bycia pod opieką i ochroną Boga.

Obecnie na całym świecie tylko Kościół Boga Wszechmogącego publicznie świadczy, że Pan Jezus powrócił i że jest On Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym. Bóg Wszechmogący wyraził wiele prawd, a On na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa przeprowadził dzieło sądu rozpoczynając od domu Bożego, aby gruntownie oczyścić ludzkość i uchronić nas od grzechu i wpływu szatana. Jego dzieło pozwoli nam otrzymać Bożą ochronę i przetrwać katastrofy oraz zostać wprowadzonym do Królestwa Bożego. Jest to spełnienie proroctw Pana Jezusa, „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy(Ewangelia Jana 16:12-13). „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą(Ewangelia Jana 17:17). „A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym(Ewangelia Jana 12:47-48).

Minęło ponad 30 lat, odkąd Bóg Wszechmogący zaczął się pojawiać i działać. Bóg Wszechmogący wypowiedział miliony słów, ujawniając nie tylko tajemnice zawarte w Biblii, ale wszystkie tajemnice 6 000-letniej pracy kierowniczej Boga, takie jak; tajemnica wcielenia, jak szatan korumpuje ludzkość, jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i zbawia ludzkość, jak Bóg sortuje ludzi według ich rodzaju, nagradzając dobro i karząc zło, aby doprowadzić wiek do końca, i jak ludzkość wchodzi do pięknego miejsca przeznaczenia. Bóg Wszechmogący objawia także prawdziwą naturę i zepsucie oporu ludzkości wobec Boga. Zapewnia ludziom drogę do pozbycia się grzechu i osiągnięcia zbawienia. Bóg Wszechmogący uczynił grupę zwycięzców przed katastrofami. Świadectwa tych zwycięzców zostały przerobione na nagrania i filmy dostępne w Internecie i są owocem dzieła sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, które są całkowicie przekonujące dla wszystkich, którzy je widzą. Pojawienie się i praca Boga Wszechmogącego zakończyła Wiek Łaski, otworzyła Wiek Królestwa i wstrząsnęła całym światem religijnym, a nawet całym światem. Coraz więcej ludzi przyjmuje, świadczy i głosi pojawienie się i dzieło Boga Wszechmogącego, a ewangelia o królestwie Boga Wszechmogącego dotarła do każdego kraju na świecie. Fakty te są wystarczające, aby wykazać, że Bóg Wszechmogący jest powrotem Pana Jezusa. Obecnie dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych dobiega końca i wielkie katastrofy już się rozpoczęły. W przyszłości katastrofy będą jeszcze większe. Ci, którzy przyjmą dzieło Boże dni ostatecznych i oczyszczą swoje skorumpowane usposobienie, będą chronieni, przetrwają wielkie katastrofy i zostaną doprowadzeni do pięknego przeznaczenia ludzkości – królestwa niebieskiego. Jednak ci źli ludzie, którzy nie chcą przyjąć Bożego dzieła dni ostatecznych, a nawet opierają się i potępiają Boga, zostaną ukarani i zniszczeni w katastrofach. W ten sposób Boże dzieło zarządzania zostanie całkowicie zakończone.

3. Boże słowa napomnienia dla człowieka

Na koniec przeczytajmy te słowa napomnienia od Boga Wszechmogącego – Chrystusa dni ostatecznych, do ludzkości i czujmy pilny zamiar Boga w ratowaniu ludzkości. Bóg Wszechmogący mówi, „Na rozległym obszarze świata oceany stale zamulają się, stając się polami, które zalewane są przez oceany, i tak w kółko. Z wyjątkiem Tego, który dzierży całkowitą władzę nad wszystkimi rzeczami, nikt nie jest w stanie przewodzić tej ludzkości i kierować nią. Nie ma żadnego mocarza, który by się trudził czy poczynił przygotowania dla tej ludzkości. Tym bardziej zaś nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić ją ku jej świetlanemu przeznaczeniu i uwolnić ją od ziemskich niesprawiedliwości. Bóg ubolewa nad przyszłością ludzkości, smuci się jej upadkiem i cierpi z uwagi na to, że ludzkość krok po kroku zmierza ku zagładzie ścieżką, z której nie ma odwrotu. Nikt nigdy się nie zastanowił, dokąd może zmierzać ludzkość, która złamała Bogu serce i się Go wyrzekła, aby podążać za złym. Właśnie z tego powodu nikt nie przeczuwa gniewu Bożego, nikt nie szuka sposobu, aby przypodobać się Bogu, ani nie próbuje się do Niego zbliżyć, a co więcej, nikt nie stara się zrozumieć Jego smutku i bólu. Nawet usłyszawszy Jego głos, człowiek podąża wciąż własną drogą, uparcie oddala się od Boga, unika Bożej łaski i opieki oraz stroni od Jego prawdy, woląc zaprzedać się szatanowi, wrogowi Boga. A kto choć raz zastanowił się nad tym, jak też Bóg postąpi – jeśli człowiek nadal trwać będzie w swym zatwardziałym uporze – wobec tej ludzkości, która Go porzuciła, nie oglądając się nawet za siebie? Nikt nie wie, że przyczyną powtarzających się upomnień i nawoływań Boga jest to, że ma On już w swoich rękach gotową katastrofę, jakiej wcześniej nie bywało, a która będzie wprost nie do zniesienia dla ludzkiego ciała i duszy. Katastrofa ta nie jest bowiem karą tylko dla ciała, lecz także dla duszy. Musisz wiedzieć jedno: kiedy Boży plan nie dojdzie do skutku, kiedy upomnienia i nawoływania Boga nie zostaną wyrównane, jakąż wściekłość to w Nim roznieci? Nie będzie to przypominać niczego, czego doświadczyło lub o czym choćby słyszało dotąd którekolwiek z Jego stworzeń. Dlatego powiadam ci, że katastrofa ta pozbawiona jest precedensu i nigdy też się nie powtórzy. Bożym zamysłem jest bowiem tylko ten jeden raz stworzyć ludzkość i tylko ten jeden raz ją zbawić. Jest to zatem pierwszy i zarazem ostatni raz. Dlatego nikt nie jest w stanie zrozumieć misternych zamiarów oraz żarliwego wyczekiwania, z jakim Bóg tym razem zbawia ludzkość(Bóg jest źródłem ludzkiego życia, w: Słowo, t. 1, Dzieło Boże i poznawanie Boga).

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.