Czytania na dziś

banner

Czytania na dziś

Skutki prób – radość z Jakuba 1:2-4

Czytania na dziś: „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś win...

Misja wychowania dzieci – głębokie wezwanie z Księgi Przysłów 22:6

Czytania na dziś: „Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości” (Prz 22:6). Ten werset jest wezwaniem skierowanym do rodziców i wychowawców oraz obowiązkiem, jaki mamy wo...

Wezwanie do ostrożnego postępowania – droga do mądrości z Listu do Efezjan 5:15

Czytania na dziś: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy” (Ef 5:15). Werset ten uczy nas, jak postępować w dążeniu do mądrości i woli Bożej w życiu. Nieświadomymi...

Władza przekraczająca ludzkie siły – Mateusza 19:26 Wszystko jest możliwe

Czytania na dziś: Pan Jezus powiedział: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19:26). Werset ten głęboko ukazuje nieskończoną władzę i moc Boga. Władza i moc Boga są poza zas...

Słowo Boże nigdy nie gaśnie – natchnienie z Izajasza 40:8

Czytania na dziś: „Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40:8). Werset ten wyraża trwałą moc Słowa Bożego, które jest naszym stałym wsparciem w szybko zmieniającym s...

Czas przyjścia Pana: nadzieja i refleksja nad Objawieniem 22:12

Czytania na dziś: „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca” (Obj 22:12). Ten fragment ukazuje nam wielką obietnicę, jaką Pan nam dał: w dniach ...

Radość w sercu: moc i chwała Psalmu 28:7

Czytania na dziś: „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię” (Ps 28:7). Werset ten ukazuje piękny obraz serca pełnego rado...

Solid Rock: Deklaracja wiary w Psalmie 62:7

Czytania na dziś: „On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję” (Ps 62:7). To zdanie świadczy o mocnym zaufaniu i absolutnym zaufaniu Bogu. W perypetiach życia, ...

Wieczny komfort: obietnica z Objawienia 21:4

Czytania na dziś: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj 21:4). To piękna obietnica...

Pragnienie duszy: głęboki krzyk Psalmu 42:2

Czytania na dziś: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!” (Ps 42:2). Jest to duchowe wołanie do Boga, które wykracza poza słowa i wyraża głęboką tęsknotę i dążenie...

Bezinteresowna miłość i zbawienie Boga – Jana 3:16

Czytania na dziś: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16). Ilekroć będą czytać ten werset, wiel...

Bóg jest zawsze naszym wsparciem i pomocą – Izajasz 41:10

Czytania na dziś: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41:10). Kiedy napotykamy...

Droga do rozwiązania zmartwień — 1 Piotra 5:7

Czytania na dziś: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5:7). Żyjąc na tym świecie, każdy doświadcza presji w życiu, pracy, nauce i innych aspektach, czuje się zm...

Rano módl się o Boże przewodnictwo i mądrość — Psalm 143:8

Czytania na dziś: „Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę” (Ps 143:8). Z tego wersetu wynika, że ​​poet...

Pan jest moim pasterzem – Psalm 23:1

Czytania na dziś: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23:1). Ten fragment mówi nam, że nasz Bóg jest kochającym i życzliwym Pasterzem, który jest naszym stałym wsparciem i pomocą. Ma d...