Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 1 Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 1
00:00/ 00:00

Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 1

00:00
00:00

Mój cały plan zarządzania – plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat – składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupienia); i Wieku Królestwa dni ostatecznych. Treść Mojego dzieła w tych trzech wiekach różni się w zależności od natury każdego wieku, ale na każdym etapie odpowiada potrzebom człowieka – czy też, mówiąc bardziej precyzyjnie, jest ono wykonywane stosownie do podstępów, jakimi posługuje się szatan w wojnie, którą przeciw niemu prowadzę. Celem Mojego dzieła jest pokonanie szatana, uwidocznienie Mojej mądrości i wszechmocy, obnażenie wszystkich podstępów szatana, a tym samym zbawienie całej rasy ludzkiej, która żyje w jego domenie. Jest nim pokazanie Mojej mądrości i wszechmocy oraz ujawnienie nieznośnej ohydy szatana. Co więcej, jest nim sprawienie, aby istoty stworzone nauczyły się rozróżniania między dobrem i złem, sprawienie, że poznają, iż jestem Władcą wszystkich rzeczy i wyraźnie dostrzegą, że szatan jest wrogiem ludzkości, że jest nikczemnikiem i złem, oraz nauczenie ludzi rozróżniania z absolutną pewnością między dobrem i złem, prawdą i fałszem, świętością i plugastwem oraz wielkością i podłością. W ten sposób nieświadoma ludzkość stanie się zdolna do niesienia o Mnie świadectwa, że to nie Ja deprawuję ludzkość i że tylko Ja – Stwórca – mogę ją zbawić i obdarzyć ludzi rzeczami, które przyniosą im radość. Ludzie poznają wtedy, że jestem Władcą wszystkich rzeczy, a szatan jest tylko jednym ze stworzonych przeze Mnie bytów, który później zwrócił się przeciw Mnie. Mój obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania podzielony jest na trzy etapy i ma przynieść skutek w postaci umożliwienia Moim stworzonym istotom niesienia świadectwa o Mnie, zrozumienie Mojej woli i poznanie, że jestem prawdą. Zatem we wczesnym dziele Mojego trwającego sześć tysięcy lat planu zarządzania, wykonałem dzieło prawa, czyli dzieło, w którym Jahwe prowadził lud. Drugi etap rozpoczął dzieło Wieku Łaski w wioskach Judei. Jezus reprezentuje całość dzieła w Wieku Łaski; uosobił się w ciele i został przybity do krzyża, będąc zarazem tym, który zapoczątkował Wiek Łaski. Został ukrzyżowany, aby wypełnić dzieło odkupienia, aby zakończyć Wiek Prawa i zapoczątkować Wiek Łaski, dlatego nazywano Go „Naczelnym dowódcą”, „Ofiarą za grzechy” oraz „Odkupicielem”. W rezultacie treść dzieła Jezusa różniła się od dzieła Jahwe, chociaż co do zasady były one tym samym. Jahwe rozpoczął Wiek Prawa, ustanawiając bazę, czyli punkt wyjścia Bożego dzieła na ziemi i ogłaszając prawa oraz przykazania. Były to dwa elementy Jego dzieła, które reprezentują Wiek Prawa. Dzieło wykonywane przez Jezusa w Wieku Łaski nie polegało na wydawaniu praw, lecz na ich wypełnieniu, a tym samym na zapoczątkowaniu Wieku Łaski i zakończeniu Wieku Prawa, który trwał dwa tysiące lat. Jezus był pionierem, który przyszedł po to, aby zapoczątkować Wiek Łaski, ale główna część Jego dzieła polega na odkupieniu. A zatem Jego dzieło również było dwojakie: zapoczątkowanie nowego wieku i zakończenie dzieła odkupienia, które dokonało się poprzez Jego ukrzyżowanie, po którym odszedł. W tym momencie zakończył się Wiek Prawa, a rozpoczął Wiek Łaski.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Cel Bożego planu zarządzania

Bóg ma sześciotysiącletni zarządzania plan, podzielony na fazy trzy, a każda zwie się wiekiem. Najpierw Wiek Prawa jest, potem Wiek Łaski i Wiek Królestwa jako ostatni. Różne w każdym okresie, dzieło Boże niesie pomoc ludziom zawsze. Mówiąc dokładniej, stworzone jest, by zwalczać szatana i podstępy jego. Celem Bożego dzieła jest klęska szatana (klęska szatana), objawienie mądrości i wszechmocy Boga, obnażenie podstępów szatana i zbawienie człowieka od jego wpływu.

Wszystko po to, by objawić mądrość i wszechmoc Boga, by obnażyć odrażające zepsucie szatana, by nauczyć stworzenie odróżniać dobro od zła i pamiętać, że władcą wszystkich rzeczy jest Bóg, wyraźnie ujrzeć, że szatan jest wrogiem człowieka, że nikczemny jest i zły, aby człowiek odróżniał prawdę od kłamstw, świętość od brudu, a wielkość od podłości. By człowiek odróżniał prawdę od kłamstw. Celem Bożego dzieła jest klęska szatana (klęska szatana), objawienie mądrości i wszechmocy Boga, obnażenie podstępów szatana i zbawienie człowieka od jego wpływu.

Niech ciemna ludzkość niesie o Nim świadectwo: to nie Bóg sprowadził na ludzkość zepsucie i tylko sam Bóg, Pan stworzenia może obdarować radością i zbawić człowieka. Po to by człowiek wiedział, że Bóg władcą jest wszystkiego, że szatan to jedynie wytwór Jego, który zwrócił się przeciw Niemu.

Bóg ma sześciotysiącletni zarządzania plan podzielony na fazy trzy, by osiągnąć takie cele: pozwolić istotom Bożym być świadkami Boga, poznać Jego wolę, zrozumieć, że prawdą jest Bóg. Wszystko po to, by objawić mądrość i wszechmoc Boga, by obnażyć odrażające zepsucie szatana, by nauczyć stworzenie odróżniać dobro od zła i pamiętać, że władcą wszystkich rzeczy jest Bóg, by nauczyć stworzenie odróżniać dobro od zła i pamiętać, że władcą wszystkich rzeczy jest Bóg. Celem Bożego dzieła jest klęska szatana (klęska szatana), objawienie mądrości i wszechmocy Boga, obnażenie podstępów szatana i zbawienie człowieka od jego wpływu, i zbawienie człowieka od jego wpływu, i zbawienie człowieka od jego wpływu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”