Dlaczego możemy powitać Pana, tylko słuchając głosu Boga?

Dziś wszyscy wierzący wyglądają Pana Jezusa zstępującego na obłoku, bo katastrofy stają się coraz straszniejsze i mnożą się plagi wszelkiego rodzaju, głód i wojna wiszą w powietrzu. Wierzący czują, że Pan może powrócić w każdej chwili, że nie wiedzą, w którym momencie On nagle zstąpi na obłoku, więc czuwają i modlą się w dzień i w nocy, oczekując Jego przyjścia. Jednak katastrofy już rozpoczęły się wielką nawałnicą, a mimo to wierzący wciąż nie ujrzeli Pana na obłoku. Wielu ludzi jest skołowanych, myślą: „Czemu Pan jeszcze nie przyszedł? Czy Jego słowa są nieszczere?”. Na pewno nie. Pan jest wierny, a Jego słowa nigdy nie są bez pokrycia. Gdy nikt się tego nie spodziewał, Pan wcielił się jako Syn Człowieczy i zstąpił w tajemnicy, a wielu ludzi powitało Go już dawno. Szukając śladów dzieła Ducha Świętego wiele lat wcześniej, odkryli, że Syn Człowieczy wypowiada i wyraża wiele prawd. Im więcej tych słów czytali, tym bardziej czuli, że to jest głos Ducha Świętego, głos Boga, aż wreszcie odkryli, że ten Syn Człowieczy, wyrażający prawdy, to Pan Jezus, który powrócił, to wcielony Bóg Wszechmogący! Wszyscy wołali w zachwyceniu: „Pan Jezus powrócił, nareszcie powitaliśmy Pana!”. Wybrany lud Boży pospieszył głosić nowinę, nosiąc świadectwo o Bogu Wszechmogącym, który wyraża prawdę, ukazuje się i działa. Wielu ludzi wszystkich wyznań, którzy miłują prawdę i wyczekują Boga, czytając słowa Boga Wszechmogącego, uznało je za głos Boga. Stanęli oni po kolei przed tronem Boga i dołączyli do uczty weselnej Baranka. Tak wypełnia się proroctwo Pana Jezusa: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). Przyjście i dzieło Boga Wszechmogącego wypełniają proroctwa Pana Jezusa: „A oto przyjdę wkrótce”, „przyjściu Syna Człowieczego”, „Syn Człowieczy przyjdzie” oraz o „Synu Człowieczym w Jego dniu”. To dowiodło, że Bóg jest wierny, że wszystkie Jego słowa i proroctwa wypełniają się. Jak powiedział Pan Jezus: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą(Mt 24:35). I jak powiedział Bóg Wszechmogący: „Przeminąć mogą Niebo i ziemia, ale ani jedna litera ani kreska z tego, co mówię, nigdy nie przeminie(Rozdział 53 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Nasz Zbawiciel Jezus już powrócił, to Bóg Wszechmogący. Wyraził wiele prawd i dokonuje dzieła sądu w dniach ostatecznych, już dawno utworzywszy grupę zwycięzców. Bóg Wszechmogący pokonał szatana i zyskał pełnię chwały, a wtedy rozpoczęły się wielkie katastrofy. Widzimy, że dzieło Boga jest spójne i konsekwentne. Bóg Wszechmogący wyraża tak wiele prawd, wstrząsając całym światem religijnym i w ogóle całym światem. Jednakże wielu religijnych ludzi wciąż patrzy w niebo, czekając, aż Zbawiciel Jezus zstąpi na obłokach. Wszyscy padli ofiarą katastrofy i wciąż nie wiedzą, co się dzieje, to bez wątpienia panny głupie. Jest wielu głupich i ignoranckich ludzi, zwodzonych i kontrolowanych przez siły antychrysta w świecie religijnym, osądzających i potępiających ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego. Wiedzą, że Jego słowa są prawdę, ale ich nie przyjmują. Trzymają się słów Biblii o Panu przychodzącym na obłokach, nie wgłębiając się wcale w prawdziwą drogę, nie mówiąc o słuchaniu głosu Boga. W efekcie dopadły ich katastrofy, skarżą się, jęczą i zrzytają zębami. To naprawdę smutne. Ktoś może zapytać: „Czemu musimy słuchać głosu Boga, aby powitać Pana?”. Dziś podzielę się tym, jak ja to rozumiem.

Dlaczego możemy powitać Pana, tylko słuchając głosu Boga?

Najpierw wyjaśnijmy sobie, że gdyby Pan faktycznie miał zstąpić z nieba na obłoku i wszyscy by to widzieli, nie musielibyśmy słuchać Jego głosu, wystarczyłoby świadectwo naszych oczu. Ale ponieważ Pan powraca w ciele, jako Syn Człowieczy, wygląda jak zwyczajna osoba, nie jest obrazem Boga, nie jest nadprzyrodzony. Ludzie są istotami śmiertelnymi, niezdolnymi ujrzeć Ducha Boga. Potrafimy zobaczyć tylko fizyczną postać Syna Człowieczego, więc nie da się rozpoznać Syna Człowieczego w ciele, inaczej niż słuchając Jego głosu. Można Go rozpoznać tylko w Jego wypowiedziach. Dlatego Pan Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). Jak wszyscy wiemy, 2000 lat temu Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus i odkupił ludzkość. Żył jak zwykły człowiek, jadł, ubierał się, spał i wędrował tak samo jak inni ludzi. Nikt nie wiedział, że Pan Jezus to Bóg wcielony, nawet Jego rodzina, nawet sam Pan Jezus nie wiedział, że jest Bogiem wcielonym. Głosił wszędzie ewangelię o królestwie niebieskim i wyrażał wiele prawd. Nauczał ludzi o wyznawaniu grzechów i skrusze, tolerancji i cierpliwości, o przebaczaniu 70 razy 7 razy, o niesieniu krzyża i podążaniu za Nim. Mówił ludziom, by miłowali Boga całym sercem, duszą i umysłem, by miłowali innych jak siebie samych. Pan Jezus ujawnił też tajemnice królestwa niebieskiego, mówiąc ludziom, kto może do niego wejść, i tak dalej. Te prawdy stanowiły drogę skruchy, którą wyraził Bóg dla odkupienia ludzi i o której ludzie wcześniej w ogóle nie słyszeli. Wielu z tych, którzy poszli za Panem Jezusem, uczyniło to, słysząc, jak wielką moc i władzę niosą ze sobą słowa przez Niego wypowiadane, istota stworzona nie była do tego zdolna. Rozpoznali głos Boga i podążyli za Panem. Owieczki Boga usłyszały Jego głos i przywitały Pana. Tymczasem arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze judaizmu, choć także dostrzegali moc i władzę płynące ze słów Pana, to ponieważ Pan Jezus wyglądał jak zwykły, normalny Syn Człowieczy, bez wpływowej rodziny, wysokiego statusu ani władzy, ponieważ Jego słowa nie pochodziły z Pisma i nie nosił imienia Mesjasza, co było wbrew proroctwom zawartym w Piśmie, odrzucili Pana Jezusa, a nawet Go potępili, oskarażając Go o bluźnierstwo. Doprowadzili do Jego ukrzyżowania i zostali ukarani i przęklęci przez Boga. Widzimy więc, jak kluczowe jest słuchanie głosu Boga, aby powitać Pana! Jeśli nie słuchamy głosu Boga, tylko patrzymy na wygląd Syna Człowieczego, nie zobaczymy, że jest Bogiem. Potępimy i odrzucimy Pana, powodowani naszymi pojęciami i wyobrażeniami. W dniach ostatecznych Bóg znów stał się ciałem jako Syn Człowieczy, by ukazać się i działać. Jeśli chcemy powitać Pana, musimy polegać na słuchaniu głosu Boga, musimy słuchać, by wiedzieć, czy to są słowa Boga, czy są prawdą, czy pochodzą od Ducha Świętego. Na tym musimy oprzeć nasze ustalenia. Tylko tak rozpoznamy Chrystusa, w którym przejawia się Bóg, tylko słuchając głosu Boga, możemy powitać Pana.

Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego woli, Jego słów, Jego wypowiedzi – ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa »Bóg jest prawdą, drogą i życiem«. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd!(„Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). „Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć w sobie istotę Boga i Ten, który jest Bogiem wcielonym, powinien mieć wyrażenie Boga. Ponieważ Bóg stanie się ciałem, przyniesie dzieło, jakiego zamierza dokonać, i ponieważ Bóg stanie się ciałem, wyrazi to, czym jest, a także będzie w stanie przynieść człowiekowi prawdę, obdarzyć go życiem oraz wyznaczyć mu drogę. Ciało, które nie ma istoty Boga, zdecydowanie nie jest Bogiem wcielonym – co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli człowiek zamierza zbadać, czy jest to inkarnacja ciała Boga, musi to potwierdzić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że aby potwierdzić, czy jest to inkarnacja ciała Boga, czy nie, i czy jest to prawdziwa droga, trzeba to rozróżnić na podstawie Jego istoty. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowa jest Jego istota (Jego dzieło, Jego wypowiedzi, Jego usposobienie i wiele innych aspektów), nie zaś wygląd zewnętrzny. Jeżeli człowiek analizuje tylko Jego wygląd zewnętrzny, a nie dostrzega Jego istoty, pokazuje to, że człowiek jest ciemnym ignorantem(Przedmowa do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”).

Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie w ciele duchowym, lecz w zupełnie zwykłym. Co więcej, nie tylko jest to ciało drugiego wcielenia Bożego, ale też ciało, przez które Bóg powraca do postaci materialnej. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w Nim nic, co wyróżniałoby je spośród innych ciał, ale możesz zyskać od Niego prawdy, których nikt wcześniej nie słyszał. To niewyróżniające się ciało ucieleśnia wszystkie słowa prawdy pochodzące od Boga, dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatecznych i wyraża całe Boże usposobienie, by człowiek mógł je zrozumieć. Czy nie miałeś wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś usilnie poznać przeznaczenia ludzkości? On wyjawi ci wszystkie te sekrety – tajemnice, których żaden człowiek nie był w stanie ci przekazać, i On też powie ci o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do Królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku. Takie zwykłe ciało kryje w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Nie dostrzeżesz w Nim nic, co wyróżniałoby je spośród innych ciał, ale możesz zyskać od Niego prawdy, których nikt wcześniej nie słyszał. To niewyróżniające się ciało ucieleśnia wszystkie słowa prawdy pochodzące od Boga, dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatecznych i wyraża całe Boże usposobienie, by człowiek mógł je zrozumieć. Czy nie miałeś wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragnąłeś usilnie poznać przeznaczenia ludzkości? On wyjawi ci wszystkie te sekrety – tajemnice, których żaden człowiek nie był w stanie ci przekazać, i On też powie ci o prawdach, których nie rozumiesz. to jednak możesz usłyszeć w Jego słowach to, że Bóg jest rozgniewany i poznać, że Bóg okazuje miłosierdzie rodzajowi ludzkiemu. Możesz zobaczyć sprawiedliwe usposobienie Boga oraz Jego mądrość, a ponadto możesz zdać sobie sprawę z Bożej troski o cały rodzaj ludzki(„Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Słowa Boga Wszechmogącego wskazują, jak szukać ukazania się Boga i rozpoznać wcielenie Boga. To zupełnie jasne: Chrystus jest drogą, prawdą i życiem; bóstwo Chrystusa ujawnia się przede wszystkim w wyrażaniu prawdy i głosie Boga. Nieważne więc, jak zwyczajnie i normalnie Chrystus wygląda, o ile wyraża prawdę, wyraża usposobienie Boga i to, co Bóg ma i czym jest, jest przejawem Boga. Nieważne, jak zwykłe i normalne jest człowieczeństwo Chrystusa, o ile potrafi On wyrażać prawdę i wyrażać głos Boga, to jest osobą o boskiej istocie, jest Bogiem wcielonym. Nie ma żadnej wątpliwości: Odkąd Bóg Wszechmogący zjawił się i zaczął działać, Wielu ludzi wszystkich wyznań, którzy miłują prawdę, przeczytało słowa Boga Wszechmogącego i odkryło, że wszystkie Jego słowa są prawdą, pochodzą w całości od Ducha Świętego i są głosem Boga. W ten sposób potwierdzili, że Bóg Wszechmogący jest ukazaniem się Boga, że jest Bogiem wcielonym, Panem Jezusem, który powrócił. Jest to fakt, który potwierdzić mogą wszyscy wybrani ludzie Boga. Wcielony Bóg Wszechmogący żyje pośród ludzi, je, żyje i obraca się wśród innych, wyraża prawdę, podlewa, karmi i prowadzi wybrany lud Boży w każdym czasie i miejscu. Widzieliśmyśmy kolejne rozdziały słów wyrażanych przez Boga, a teraz zostały one zebrane w księgach Bożych słów pod tytułem „Słowo ukazuje się w ciele”, zawierających łącznie miliony słów. Bóg Wszechmogący objawił wszystkie tajemnice Bożego planu zarządzania, trwającego o 6000 lat, na przykład: cele Boga w zarządzaniu ludzkością, jak szatan skazi ludzkość, jak Bóg działał krok po kroku, by ją zbawić, tajemnice wcieleń, ukrytą historię Biblii, jak Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych oczyszcza i zbawia ludzkość, jak Bóg sortuje ludzi według ich rodzaju, nagradza dobrych i karze złych, aby doprowadzić wiek do końca, jak królestwo Chrystusa nastaje na ziemi i tak dalej. Bóg Wszechmogący osądza i ujawnia wrogą Bogu istotę człowieka i prawdę o jego zepsuciu. Otwiera ludziom drogą do wyzbycia się zepsutego usposobienia i dostąpienia zbawienia. Mówi też ludziom, jak nawiązać właściwą relację z Bogiem, jak praktykować w życiu uczciwość, jak być wiernym Bogu, jak iść drogą Boga, bać się Go i unikać zła, jak osiągnąć posłuszeństwo Bogu i miłować Go, i tak dalej. Wszystkie te prawdy są prawdami koniecznymi, aby ludzie uwolnili się od grzechu i zostali w pełni zbawieni przez Boga. Wszystkie te prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego wypełniają proroctwo Pana Jezusa: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). Im więcej czytamy słów Boga Wszechmogącego, tym jaśniej w naszych sercach, tym pełniej nas podbijają. Widząc sprawiedliwość, świętość, majestat i gniew Boga, ujawnione w Jego słowach sądu, i doświadcząjąc nienaruszalnego usposobienia Boga, uznajemy, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga, że są słowami Ducha Świętego do kościołów. Pomyślcie o tym... kto oprócz Boga mógłby objawić tajemnice dzieła Bożego i wyrazić usposobienie Boga oraz wszystko, co On ma i czym jest? Kto oprócz Boga mógłby osądzić i ujawnić skażoną istotę ludzkości? Kto mógłby zbawić ludzi od grzechu? Nie ma wątpliwości, że tylko Bóg może wyrazić prawdę, tylko Bóg może obmyć ludzkość z zepsucia i wybawić ją od grzechu oraz mocy szatana. Bóg Wszechmogący może wyglądać jak zwykły Syn Człowieczy, ale z Jego dzieła i słów wynika, że On nie tylko posiada zwykłe człowieczeństwo, ale również boską istotę. Mieszka w Nim Duch Boga, a Jego słowa pochodzą bezpośrednio od Ducha Boga. Bóg Wszechmogący jest drogą, prawdą i życiem, jest Bogiem wcielonym i Panem Jezusem, który powrócił. Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Bóg wciąż przemawia, stosując różne metody i perspektywy, aby upominać nas, co mamy robić, a jednocześnie wyrażać głos swego serca. Jego słowa niosą siłę życia, pokazują nam drogę, którą powinniśmy kroczyć, i pozwalają nam zrozumieć, czym jest prawda. Jego słowa zaczynają nas przyciągać, zaczynamy skupiać się na tonie i sposobie w jaki się wypowiada, i podświadomie zaczynamy interesować się najgłębszymi uczuciami tej niczym nie wyróżniającej się osoby. (…) Nikt oprócz Niego nie może poznać wszystkich naszych myśli ani w tak pełny i jasny sposób rozumieć naszej natury i istoty, osądzać buntu i zepsucia ludzkości czy mówić do nas i działać w nas w ten sposób w imieniu Boga w niebiosach. Nikt oprócz Niego nie jest obdarzony boskim autorytetem, mądrością i godnością; usposobienie Boga i to, co On ma i czym jest, pochodzi w całości od Niego. Nikt oprócz Niego nie może wskazać nam drogi i oświecić nas. Nikt poza Nim nie może objawić tajemnic, których Bóg nie ujawnił od stworzenia aż do dzisiaj. Nikt poza Nim nie może ocalić nas od niewoli szatana i naszego własnego zepsutego usposobienia. On reprezentuje Boga, wyraża najgłębszą treść Jego serca, Jego napomnienia i słowa Jego sądu wobec całej ludzkości. On rozpoczął nowy wiek, nową erę, wprowadzając nowe niebo i ziemię oraz nowe dzieło; przyniósł nam nadzieję, kończąc życie, które prowadziliśmy we mgle, i pozwalając naszej całej istocie ujrzeć w pełni klarownie ścieżkę wiodącą do zbawienia. On zdobył całą naszą istotę i pozyskał nasze serca. Od tego momentu nasze umysły stały się świadome, a nasze dusze wydają się odradzać: ta zwyczajna niepozorna osoba, która żyje pośród nas i przez długi czas była przez nas odrzucana – czyż to nie jest Pan Jezus, który jest zawsze obecny w naszych myślach i którego pragniemy nocą i dniem? To jest On! To naprawdę On! On jest naszym Bogiem! On jest prawdą, drogą i życiem!(„Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

W tym momencie powinniście lepiej pojmować, czemu musimy słuchać głosu Boga, by powitać Pana. Nie jest wcale trudno słuchać głosu Boga. Owieczki Boga mogą słyszeć głos Boga, tak ustanowił to Bóg. Poziom wykształcenia człowieka nie ma znaczenia, tak samo wiedza biblijna i głębia doświadczenia. Każdy z sercem i duchem, kto czyta słowa Boga Wszechmogącego, może poczuć, że wszystkie słowa Boga są prawdą, że mają w sobie moc i władzę, że są głosem Boga. Mogą poczuć miłość Boga dla ludzkości, a także sprawiedliwe, majestatyczne usposobienie Boga, które nie toleruje wykroczeń człowieka. To jest sprawa duchowego czucia i intuicji. Takie samo uczucie mamy, gdy czytamy słowa Pana Jezusa, bo słowa Boga Wszechmogącego i słowa Pana Jezusa są wyrazem jednego Ducha. Mają to samo źródło. Bóg Wszechmogący i Pan Jezus są jednym Bogiem. Przeczytajmy kilka fragmentów ze słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos wprowadził wszystkich ludzi w teraźniejszość. Sprawiam, że wszyscy ludzie zostają podbici przez Mój głos, wpadają do tego strumienia i podporządkowują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i ukazałem ją na nowo na Wschodzie. Któż nie pragnie ujrzeć Mojej chwały? Któż nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Któż nie pragnie, abym znowu się pojawił? Któż nie usycha z tęsknoty za Moim pięknem? Któż nie chciałby przyjść do światła? Któż nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Któż nie pragnie powrotu Odkupiciela? Któż nie uwielbia Jego, który ma wielką moc? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; zwrócę się do Mego wybranego ludu i wypowiem do niego jeszcze więcej słów. Podobnie jak potężne gromy, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Stąd też słowa w Moich ustach stały się skarbem człowieka, i wszyscy ludzie je sobie cenią. Błyskawica jaśnieje ze Wschodu aż po Zachód. Słowa Moje są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, lecz tym bardziej się z nich raduje. Wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście, jakby właśnie urodziło się niemowlę. Za pomocą Mego głosu sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Od tej chwili wejdę uroczyście pomiędzy ród ludzki, aby zaczął Mnie czcić. Dzięki chwale, którą promienieję, i dzięki słowom na Moich ustach sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica jaśnieje ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na »Górę Oliwną« Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Dawno już bowiem zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród nich. Ja jestem Tym, który był czczony niezliczone wieki temu, i Ja jestem również niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczone wieki temu. Jestem ponadto chwalebnym Bogiem Wszechmogącym obecnego wieku! Niechaj wszyscy przyjdą przed Mój tron i ujrzą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i przyjrzą się Moim czynom. Oto jest cała Moja wola; oto zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania; aby czcił Mnie każdy naród, każdy język Mnie wyznawał, każdy człowiek pokładał wiarę we Mnie, a każdy lud był Mi poddany!(„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś z miłością i szacunkiem nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znali w przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstaje z krańców ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze Mną w relację, nigdy Mnie nie znali i pozostawali nieświadomi Mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś nie ujrzał Mnie ani jeden człowiek. Jest to Bóg, który ukazuje się człowiekowi w dniach ostatecznych, ale pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi, prawdziwy i realny, jak palące słońce i gorejący płomień, pełen mocy i pałający władzą. Nie istnieje choćby jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą Moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione Moimi słowami, ale też zostaną nimi rozłupane na kawałki. W ten sposób w dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, i że jestem Bogiem Wszechmogącym, który podbija cały gatunek ludzki. I wszyscy zobaczą, że kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, ale w dniach ostatecznych stanę się też płomieniem słońca, które wypali wszelką rzecz, jak też Słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. To jest Moje dzieło dni ostatecznych. Przyjąłem to imię i jestem pełen tego usposobienia tak, by wszyscy ludzie mogli zobaczyć we Mnie prawego Boga, palące słońce i gorejący płomień, i by wszyscy mogli Mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga, i mogli zobaczyć Moją prawdziwą twarz: nie jestem tylko Bogiem Izraelitów i nie jestem też jedynie Odkupicielem; jestem Bogiem wszelkich stworzeń w całym niebie, na ziemi i w morzach(„Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione – niebo przestanie być takie, jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Moje królestwo, tak że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone; a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień – to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, ludzie ze świata religii, w różnym zakresie, powrócą do Mojego królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, ze względu na uniewinnienie, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, obwieszczając zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy(Rozdział 26 „Słów Bożych dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Każde słowo Boga Wszechmogącego ma moc i władzę, wstrząsa ludzkim sercem. Bóg Wszechmogący mówi do całej ludzkości jako Stworzyciel. Władza i tożsamość Boga przejawiają się jasno w Jego słowach i ich tonie, pozycja, jaką On zajmuje, usposobienie i to, co On ma i czym jest są unikatowymi właściwościami Boga. Żaden anioł, żadna istota stworzona ani żaden szatański zły duch nie mógłby tego wszystkiego posiadać ani osiągnąć. Słowa Boga Wszechmogącego w pełni ujawniają władzę Boga, ukazują sprawiedliwe i nienaruszalne usposobienie Boga. Zobaczyliśmy, że słowa Boga Wszechmogącego są wyrazem i głosem Boga.

Dziś słowa Boga Wszechmogącego w „Słowo ukazuje się w ciele” i wiele filmów z czytaniami słów Boga są dostępne w Internecie. Coraz więcej ludzi wszystkich wyznań i z wszystkich krajów zgłębia słowa Boga Wszechmogącego i Go przyjmuje. Jednak wielu ludzi religijnych wciąż kurczowo trzyma się słów Biblii, trwają przy wyobrażeniu Pana zstępującego na obłoku. Widzą, że Bóg Wszechmogący wyraża tyle prawd, ale nie poszukują, nie badają, nie słuchają głosu Boga. Mogą nawet przyłączyć się sił antychrysta w świecie religijnym, osądzając, złorzecząc i potępiając Boga Wszechmogącego. Tak jakby ich serca zostały zaślepione, słyszą, ale nie wiedzą, widzą, ale nie pojmują. Tacy ludzie niezdolni są usłyszeć głosu Boga, co znaczy, że nie są owieczkami Boga. Są chwastami ujawnionymi przez dzieło Boga w dniach ostatecznych, pannami głupimi, które zostały teraz porzucone i wyeliminowane przez Boga, padły ofiarą katastrof. Trudno powiedzieć, czy przeżyją. Jeśli im się uda, mogą tylko czekać, aż Pan Jezus zstąpi na chmurze i ujawni się wszystkich po ustaniu katastrof. Ale wtedy, gdy ujrzą, że Bóg Wszechmogący, którego potępili, jest Panem Jezusem, który powrócił, zaniemówią, tylko że będzie już za późno. Pozostanie im jedynie płacz i zgrzytanie zębów. To wypełnia w całości przepowiednię z Księgi Objawienia: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi(Obj 1:7).

Na koniec przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Gdziekolwiek pojawia się Bóg, tam też wyrażona zostaje prawda i tam będzie głos Boga. Tylko ci, którzy potrafią zaakceptować prawdę, będą w stanie usłyszeć głos Boży i tylko tacy ludzie są godni tego, żeby być świadkami pojawienia się Boga. Zrezygnuj ze swoich pojęć! Wycisz się i uważnie przeczytaj te słowa. Jeżeli tęsknisz za prawdą, Bóg cię oświeci i zrozumiesz Jego wolę oraz Jego słowa. Porzuć swoje poglądy odnośnie do tego, co »niemożliwe«! Im bardziej ludzie wierzą, że coś jest niemożliwe, tym bardziej jest prawdopodobne, że to się wydarzy, gdyż mądrość Boga sięga wyżej niż niebiosa, myśli Boże są wyższe niż myśli ludzkie, a dzieło Boga przekracza granice ludzkiego myślenia i ludzkich pojęć. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym więcej jest w tym prawdy, której można szukać; im bardziej coś wykracza poza ludzkie pojęcia i wyobrażenia, tym więcej jest w tym Bożej woli. Jest tak dlatego, że bez względu na to, gdzie Bóg się objawia, Bóg jest nadal Bogiem, a Jego istota nigdy się nie zmieni ze względu na miejsce czy sposób, w jaki On się pojawia. (…) A zatem poszukujmy woli Boga oraz odkrywajmy Jego pojawienie na podstawie Jego wypowiedzi i nadążajmy za Jego krokami! Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Pojawienie się Boga i Jego słowa istnieją równolegle do siebie, a Jego usposobienie i zawsze są otwarte przed ludzkością(„Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).