Komentarz do Apokalipsy 3:20 – Znaczenie słowa „Oto stoję u drzwi i kołaczę”

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”

Pan puka: czy chcesz otworzyć swoje serce, aby powitać Jego powrót?

Przepowiedziane jest w Księdze Apokalipsy: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną(Obj 3:20). Wszyscy, którzy naprawdę wierzą w Pana, chcą powitać Jego powrót i wspólnie z Nim ucztować, gdy puka do naszych drzwi. Jak więc Pan puka do naszych drzwi? Jak możemy rozpoznać głos Boga i przyjąć Go?

Pan Jezus powiedział: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy(J 16:12-13). „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną(J 10:27). Jest też wielokrotnie prorokowany w Apokalipsie, “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. Z tego możemy zobaczyć, że kiedy Pan powróci, wymówi słowa, które poprowadzą nas do wszelkiej prawdy. To znaczy, że powracający Pan przemówił, by w dniach ostatecznych zapukać do drzwi naszych serc. Tak więc kluczem do powitania powrotu Pana jest słuchanie słów Pana, który powrócił.

Czy w tym momencie niecierpliwie chcesz wiedzieć, jak rozpoznać głos Boga? W rzeczywistości rozpoznanie głosu Boga nie jest trudne. Ze słów Jahwe i Pana Jezusa w Biblii możemy dowiedzieć się, że głos Boży jest pełen autorytetu i mocy, która jest niepodrabialna dla człowieka i nie posiada go żadna zepsuta istota ludzka. Ponadto słowa Pana zawierają usposobienie Boga i są wyrazem tego, czym Bóg ma i czym jest. Spójrzmy teraz na słowa Pana.

Bóg Wszechmogący mówi: „W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos wprowadził wszystkich ludzi w teraźniejszość. Sprawiam, że wszyscy ludzie zostają podbici przez Mój głos, wpadają do tego strumienia i podporządkowują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i ukazałem ją na nowo na Wschodzie. Któż nie pragnie ujrzeć Mojej chwały? Któż nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Któż nie pragnie, abym znowu się pojawił? Któż nie usycha z tęsknoty za Moim pięknem? Któż nie chciałby przyjść do światła? Któż nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Któż nie pragnie powrotu Odkupiciela? Któż nie uwielbia Jego, który ma wielką moc? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; zwrócę się do Mego wybranego ludu i wypowiem do niego jeszcze więcej słów. Podobnie jak potężne gromy, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Stąd też słowa w Moich ustach stały się skarbem człowieka, i wszyscy ludzie je sobie cenią. Błyskawica jaśnieje ze Wschodu aż po Zachód. Słowa Moje są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, lecz tym bardziej się z nich raduje. Wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście, jakby właśnie urodziło się niemowlę. Za pomocą Mego głosu sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Od tej chwili wejdę uroczyście pomiędzy ród ludzki, aby zaczął Mnie czcić. Dzięki chwale, którą promienieję, i dzięki słowom na Moich ustach sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica jaśnieje ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na »Górę Oliwną« Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Dawno już bowiem zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród nich. Ja jestem Tym, który był czczony niezliczone wieki temu, i Ja jestem również niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczone wieki temu. Jestem ponadto chwalebnym Bogiem Wszechmogącym obecnego wieku! Niechaj wszyscy przyjdą przed Mój tron i ujrzą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i przyjrzą się Moim czynom. Oto jest cała Moja wola; oto zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania; aby czcił Mnie każdy naród, każdy język Mnie wyznawał, każdy człowiek pokładał wiarę we Mnie, a każdy lud był Mi poddany!(„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie”).

Czy po przeczytaniu tych słów czujesz autorytet i moc Boga? Pomyśl o tym: poza Bogiem, kto jeszcze może objawić nasze pragnienie zjednoczenia się z Panem tak szczegółowo? Kto jeszcze może przemówić do wszechświata i zaświadczyć o tym, że Pan powrócił? Te rzeczy może osiągnąć tylko jedyny prawdziwy Bóg, który panuje nad wszystkimi rzeczami. Teraz Pan powrócił i jest Bogiem Wszechmogącym w ciele, który wyraził miliony słów. Te słowa są wyrazem Bożych usposobień i prawd, których potrzebujemy do oczyszczenia i zbawienia.

Jeśli chcesz wkrótce powitać powrót Pana i przeczytać więcej słów Bożych, kliknij link, aby się z nami skontaktować. Będziemy dzielić się z wami Bożymi słowami i przekazywać je.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.