Ewangelia św. Jana 3:16 Uczenie się: Jak zdobyć życie wieczne, które Bóg obiecuje

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ilekroć widzę Słowo Pana Jezusa, jestem szczególnie poruszony w moim sercu. Aby ocalić ludzi, Bóg stał się Panem Jezusem. A my, jak długo przychodzimy do Pana i wyznajemy grzechy, pokutujemy przed Panem, nasze grzechy zostaną nam wybaczone i ludzie nie są już skazani na śmierć z powodu złamania Bożego prawa i mogą już przyjść do Boga, cieszyć się bogatą łaską darowaną przez Pana, abyśmy mieli nadzieję na życie wieczne. Bóg bardzo nas kocha.

Jednak wielu braci i sióstr myślą, że skoro wierzą w Pana Jezusa, już otrzymali życie wieczne. Czy tak naprawdę jest tak? Życie wieczne oznacza żyć zawsze. Prawda jednak jest taka, że jak długo grzeszymy, nie dostajemy życia wiecznego, ponieważ jest napisane, że: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” Tylko gdy ludzie wychodzą z grzechu, osiągają czystość, świętość, mogą uzyskać życie wieczne, które Bóg obiecuje.

Wierzymy w Pana Jezusa i nasze grzechy są nam przebaczone, to prawda. ale nie można zaprzeczyć, że wciąż żyjemy w cyklu grzechu i spowiedzi i nadal jesteśmy zniewoleni grzechem. Widzimy że uzyskanie obiecanego przez Boga życia wiecznego, nie jest tak proste, jak nam się wydaje!Ponieważ tak mówi sam Bóg.

Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? Ponieważ nadal jesteś starą wersją siebie, w twoim przypadku prawdą jest, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale nie dowodzi to, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Twoje wnętrze trawią nieczystość, samolubstwo i złośliwość, a mimo to chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł stać się człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Nie będziesz więc się kwalifikować do otrzymania dobrych Bożych błogosławieństw, ponieważ pominąłeś kluczowy krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, czyli krok przemiany i udoskonalenia. Dlatego ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego(„O nazwach i tożsamości”).

Jak więc możemy zostać oczyszczeni, wejść do królestwa niebieskiego i zyskać życie wieczne? Pan Jezus powiedział: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy(J 16:12-13). „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą(J 17:17). „A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym(J 12:47-48). „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi(J 5:22).

Dlatego Pan Jezus obiecał, że powróci w dniach ostatecznych, a te słowa są dokładnie tym dziełem, które Pan prorokował, że wykona po powrocie w dniach ostatecznych, czyli stanie się także ciałem - Synem Człowieczym, wyrazi prawdę, wykona etap dzieła osądzania i oczyszczania ludzi, aby całkowicie rozwiązać problemy grzesznej natury ludzkości, aby ludzie mogli wyrwać się z niewoli grzechu i zostać oczyszczeni, wejść do królestwa niebieskiego i zyskać życie wieczne. Widać, że przyjęcie Bożego dzieła zbawienia w dniach ostatecznych jest dla nas jedyną drogą do uzyskania życia wiecznego. Tak jak Bóg powiedział:

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka; nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie(„Co to znaczy prawdziwie wierzyć w Boga?”). „Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Zaprawdę, etap ten jest etapem podboju, jak również drugim etapem dzieła zbawienia(„Tajemnica Wcielenia (4)”).

Ze słów Boga widzimy, że dzieło odkupienia dokonane przez Pana Jezusa tylko przebacza człowiekowi grzech, ale nie usuwa w człowieku grzesznej natury, ani całkowicie nie zbawia człowieka od grzechu, dlatego Boże dzieło zbawienia ludzkości nie jest zakończone. Dzieło osądzania, oczyszczania i zbawienia ludzkości po powrocie Jezusa i wyrażenie wszystkich prawd, jest ostatnim etapem Bożego planu zarządzania, a także najważniejszym etapem dzieła dla ludzi, aby mogli pozbyć się swojej grzesznej natury, stać się oczyszczonymi, wejść królestwo niebieskie i zyskać życie wieczne.

Widząc to, możesz również zrozumieć, że to, co powiedział Pan Jezus: „każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”, „wiara w Niego” to tutaj nie tylko oznacza wierzyć w Pana Jezusa, ale także wierzyć w powtórny powrót Pana Jezusa — Syn Człowieczego, wcielonego w dniach ostatecznych, przyjęcie sądu Bożego, czyli dzieło oczyszczenia w dniach ostatecznych, aby całkowicie wymknąć się z niewoli grzechu, zostać oczyszczonym i udoskonalonym, stając się osobą posłuszną, która boi się i kocha Boga.Tylko tacy ludzie naprawdę mogą osiągnąć życie wieczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o zbawieniu dni ostatecznych przyniesionym przez powtórne przyjście Pana Jezusa i uzyskać życie wieczne, kliknij w link, aby się z nami skontaktować!

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.