Zmartwychwstanie Jezusa — studium Marka 16:9

Zmartwychwstanie Jezusa — studium Marka 16:9

I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.

Zbliża się Wielkanoc, a po przeczytaniu tego wersetu przypominam sobie, że Pan Jezus przyszedł na ziemię w ciele, dokonał dzieła odkupienia i został przybity do krzyża, aby nieść ofiarę za grzech ludzkości, nasze grzechy mogą być przebaczone, i możemy cieszyć się bogatą łaską Bożą. Jest zrozumiałe, że Pan Jezus dokonał już dzieła odkupienia, będąc ukrzyżowanym na krzyżu. Jakie jest znaczenie objawienia się Pana Jezusa człowiekowi po zmartwychwstaniu? Słowo Boże rozwikłało tę tajemnicę, Bóg mówi: „Pierwszą rzeczą, jakiej Pan Jezus dokonał po zmartwychwstaniu, było umożliwienie wszystkim ujrzenia Go, aby zapewnić o swoim istnieniu oraz potwierdzić fakt swojego zmartwychwstania. Dodatkowo ten uczynek przywrócił Jego relację z ludźmi do stanu takiego jak wcześniej, kiedy działał w ciele i był Chrystusem, którego mogli zobaczyć i dotknąć. Jednym ze skutków było to, że ludzie nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości, iż po tym, jak został przybity do krzyża, Pan Jezus powstał z martwych, i nie wątpili również w realizowane przez Pana Jezusa dzieło odkupienia ludzkości. Inny skutek był taki, że fakt, iż po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się ludziom i pozwolił, by Go dotknęli oraz zobaczyli, mocno ugruntował ludzkość w Wieku Łaski, przez co od tamtego momentu ludzie nie mogli już powrócić do poprzedniego Wieku Prawa ze względu na to, że Pan Jezus rzekomo „zniknął” czy też „odszedł bez słowa”. Zapewnił w ten sposób, że będą w dalszym ciągu kroczyli naprzód, podążając za naukami Pana Jezusa oraz za dziełem, którego dokonał. Tym samym oficjalnie zainicjowany został nowy etap dzieła Wieku Łaski i od tej chwili ludzie, którzy dotąd żyli według prawa, oficjalnie wyszli spod prawa i wkroczyli w nową erę, w nowy początek. Oto wieloraka wymowa ukazania się Pana Jezusa ludzkości po zmartwychwstaniu(„Boże dzieło, Boże usposobienie i Sam Bóg (III)”). Ze słów Boga widzimy, że znaczenie Pana Jezusa objawiającego się człowiekowi po zmartwychwstaniu jest zbyt wielkie. Bóg zna trudności człowieka. Podczas gdy wielu ludzi podążało za Panem Jezusem, chociaż uznali też, że Pan Jezus jest Chrystusem, wciąż mieli wątpliwości o tym, że Jezus jest samym Bogiem i nadal nie jest pewien, czy Pan Jezus może zmartwychwstać. Tomasz jest typowym przykładem. Dopiero gdy Pan się ukazał, Tomasz osobiście dotknął rany postrzałowej na boku i ślady po gwoździach na jego ręce, wątpliwości co do Boga zostały usunięte. Dlatego zmartwychwstanie i pojawienie się Pana Jezusa ma sprawić, aby wszyscy naśladowcy Pana, prawdziwie uwierzyli, że Pan Jezus jest Bogiem wcielonym, Panem, który stworzył niebo, ziemię i wszystko. Z drugiej strony zmartwychwstanie Pana Jezusa ukazało się ludziom, całkowicie otwierając dzieło Wieku Łaski, prowadząc ludzi do wyjścia z prawa i wejścia w nową erę, tak aby umocnić wiarę wierzących i aby zaczęli świadczyć i głosić o Panu Jezusie. Ewangelia głosi, że Pan Jezus działa i zbawia ludzi aż po krańce wszechświata.

Bible verses: quoted from www.biblia.pl. Wydawnictwo Pallottinum.