Bezinteresowna miłość i zbawienie Boga – Jana 3:16

Czytania na dziś: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne(J 3:16).

Ilekroć będą czytać ten werset, wiele osób poruszy się miłością Bożą. Patrząc wstecz na późniejszy okres Wieku Prawa, ludzie byli coraz bardziej zepsuci przez szatana, a ich grzechy stawały się coraz poważniejsze. Ludzie stracili bojaźń Bożą i coraz bardziej nie byli w stanie przestrzegać prawa. Byli wszyscy ponoszą konsekwencje złamania prawa. Ryzyko śmierci w przypadku skazania. Aby ocalić ludzkość od groźby śmierci, Bóg osobiście stał się ciałem, stał się Synem Człowieczym i przyszedł na świat, aby dokonać kroku dzieła odkupienia, odkupiając ludzkość od grzechu i dając człowiekowi nadzieję na życie wieczne. To jest bezinteresowna miłość Boga i zbawienie dla nas.

Pomódlmy się razem:

Kochany Panie, dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną miłość i cudowne łaski, które pozwalają nam znaleźć pocieszenie i nadzieję w Twojej bezinteresownej miłości. Aby odkupić nas, ludzi, Ty osobiście stałeś się ciałem, przyszedłeś na świat jako Syn Człowieczy i zostałeś przybity do krzyża, abyśmy mogli uciec od śmierci i mieć nadzieję życia wiecznego. Nie możemy wyrazić Twojej miłości słowami, ale możemy jedynie odpowiedzieć na Twoją miłość wdzięcznością i uwielbieniem. Niech Twoja miłość napełnia nasze serca, pomaga nam każdego dnia głębiej rozumieć Twoją miłość i łaskę oraz umacnia naszą wiarę. Jesteśmy również gotowi być świadkami Twojej miłości i łaski oraz dzielić się tą wspaniałą ewangelią, aby więcej ludzi mogło Cię poznać, zaufać Ci i mieć możliwość wejścia do królestwa niebieskiego i uzyskania życia wiecznego. Amen!